Borlu Malzemeler ve Bor Kimyasallarının Geliştirilmesi ( REVİZE )

ÖNEMLİ  NOT:

Tüm dünyada ve ülkemizde ortaya çıkan Corona COVID-19 virüs salgını sebebiyle yaşanan/yaşanacak çalışma kısıtlamalarından ötürü proje başvuru tarihlerinin daha ileri bir tarihe ertelenmesi zarureti ortaya çıkmıştır.

PÇ.2020/2 kodlu ve "Borlu Malzemeler ve Bor Kimyasallarının Geliştirilmesi” başlıklı proje çağrısının başvuru tarihleri 27.07.2020-31.07.2020 olarak revize edilmiştir. Proje Çağrısı detay bilgileri aşağıdadır.

Küreselleşme ile birlikte birçok alanda etkisini gösteren yenilik ve değişim düşüncesi her geçen gün önemini arttırmaktadır. Yenilikçilik (inovasyon); sürdürebilir kalkınma, rekabet gücü, istihdam artışı, toplumsal refah ve yaşam kalitesinin anahtarı olarak gelişen toplumlarda benimsenmiştir. Bu kapsamda; önemli bir ulusal kaynağımız olan bor cevherinden bilgi ve teknolojiye dayalı ekonomik değer üretilmesini hedefleyen Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü (BOREN), üniversiteler, kamu araştırma kurumları ve özel sektörle işbirliği içinde projeler yürütmekte, neticesinde üretilen bilginin paylaşımını sağlamakta ve sonuçta bor ile ilgili sürdürülebilir yenilikler sağlamaya çalışmaktadır.

Bor; cam sektöründen seramiğe, temizlik sektöründen tarım ürünlerine kadar pek çok sektör ve teknoloji girdisi olarak 250’den fazla alanda katkı maddesi olarak kullanılmaktadır. Dünya bor rezervinin %73’üne sahip olmamıza rağmen, ülkemizde teknoloji ve sanayide bor kullanımı çok kısıtlı kalmaktadır. Ülkemiz bor politikalarının gerçekleştirilmesinde ve rekabetin artırılmasında temel konulardan birisi, bu alandaki Ar-Ge çalışmalarının ticarileşmeye dönük olması gerektiğidir. Bu anlamda, ülkemizin önemli kaynaklarının başında yer alan bor cevherinden bilgi ve teknolojiye dayalı ekonomik değer üretilmesini hedefleyen Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü (BOREN), üniversiteler, kamu araştırma kurumları ve özel sektörle işbirliği içinde projeler yürütmekte, neticesinde üretilen bilginin paylaşımını sağlamakta ve sonuçta bor ile ilgili sürdürülebilir yenilikler sağlamaya çalışmaktadır.

BOREN, ülkemiz bor kaynaklarından milli ekonomiye sağlanacak katkıyı artırmak amacıyla; bora dayalı rekabet avantajı oluşturan teknolojik çözümler üreterek teknolojik uygulama alanlarında kullanımını yaygınlaştıracak yeni bor ürünleri geliştirilmesi, mevcut bor ürünlerine yeni kullanım alanları bulunması, yüksek katma değerli borlu ürünlerin elde edilmesi, ülkemizde bora dayalı sektörün geliştirilmesi, yeni üretim alanlarının oluşturulması, istihdamın arttırılması ve borun yurtiçi tüketim değerlerinin daha yüksek seviyelere çıkarılması çalışmalarına odaklanmıştır.

Bu doğrultuda başlatılan proje çağrısı kapsamında; “Borlu Malzemeler ve Bor Kimyasalları Alanlarında Ürün Ve Teknoloji Geliştirmeye”na yönelik proje önerileri alınacaktır. Proje önerileri, BOREN Proje Destekleme Esaslarına Dair Yönetmelik ve BOREN Proje Çağrıları İle İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge uyarınca değerlendirilerek desteklenecektir. Desteklenmesine karar verilen Projeler, BOREN ile işbirliği şeklinde yürütülecektir.

Çağrı Başlığı

Borlu Malzemeler ve Bor Kimyasallarının Geliştirilmesi

Çağrı No

PÇ.2020/2

Çağrı Kapsamı

Borlu malzemeler ve bor kimyasalları alanlarında;

  • Yüksek ticarileşme ve ekonomik katkı potansiyeline sahip,
  • Sonuçları itibariyle bor kullanımını yaygınlaştıracak ve/veya bora dayalı rekabet avantajı sağlayacak ürün ve teknoloji (yöntem/süreç) geliştirilmesi.

Proje Nitelikleri

  • Ürün ve teknoloji geliştirmeyi hedefleyen uygulama odaklı proje önerileri desteklenecektir.
  • Altyapı yatırımına ve/veya doğrudan endüstriyel üretime yönelik proje önerileri desteklenmeyecektir.

Çağrı Kapsamı Dışındaki Alanlar

  • Tarım
  • Çevre
  • Sağlık

Kimler Başvurabilir

Kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve özel kuruluşlar bünyesinde yürütülmek üzere; anılan kuruluş çalışanları veya projenin anılan kuruluşlarda yürütülebileceğine dair taahhüt almış olmak kaydıyla diğer gerçek kişiler.

Proje Süresi/Bütçesi

  • Önerilecek projelerin süresi 36 ayı aşamaz.
  • Kabul edilen projelerin onaylanan bütçesinin tamamı desteklenecektir.
  • BOREN bütçe olanakları çerçevesinde, belirli sayıda nitelikli proje desteklenecektir.

Çağrı İlan Tarihi

27/02/2020

Başvuru Tarihleri

27.07.2020-31.07.2020

 

Proje Başvuruları, tek aşamada alınacak olup “BOREN Çağrılı Proje Başvuru Formu” kullanılarak elden veya posta yoluyla yazılı 4 nüsha (1 nüsha ıslak imzalı) ve elektronik ortamda (CD/USB) Word ve PDF formatında BOREN’e yapılacaktır.

Format açısından yeterli bulunmayan ve kapsam dışı başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.  Başvuru tarihi son günü saat 17:30 itibarıyla BOREN’e ulaşmamış başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.