Organobor Bileşikleri ve Borlu Polimerlerin Üretim ve Uyg. ( REVİZE )

ÖNEMLİ  NOT:

Tüm dünyada ve ülkemizde ortaya çıkan Corona COVID-19 virüs salgını sebebiyle yaşanan/yaşanacak çalışma kısıtlamalarından ötürü proje başvuru tarihlerinin daha ileri bir tarihe ertelenmesi zarureti ortaya çıkmıştır.

PÇ.2020/1 kodlu ve "Organobor Bileşikleri ve Borlu Polimerlerin Üretimi ve Uygulamaları” başlıklı proje çağrısının başvuru tarihleri 24.06.2020-30.06.2020 olarak revize edilmiştir. Proje Çağrısı detay bilgileri aşağıdadır.

Bor; cam sektöründen seramiğe, temizlik sektöründen tarım ürünlerine kadar pek çok sektör ve teknoloji girdisi olarak 250’den fazla alanda katkı maddesi olarak kullanılmaktadır. Dünya bor rezervinin %73’üne sahip olmamıza rağmen, ülkemizde teknoloji ve sanayide bor kullanımı çok kısıtlı kalmaktadır. Ülkemiz bor politikalarının gerçekleştirilmesinde ve rekabetin artırılmasında temel konulardan birisi, bu alandaki Ar-Ge çalışmalarının ticarileşmeye dönük olması gerektiğidir. Bu anlamda, ülkemizin önemli kaynaklarının başında yer alan bor cevherinden bilgi ve teknolojiye dayalı ekonomik değer üretilmesini hedefleyen Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü (BOREN), üniversiteler, kamu araştırma kurumları ve özel sektörle işbirliği içinde projeler yürütmekte, neticesinde üretilen bilginin paylaşımını sağlamakta ve sonuçta bor ile ilgili sürdürülebilir yenilikler sağlamaya çalışmaktadır.

Organobor bileşikleri ve borlu polimerler, Bor kimyasında büyük önem arz etmekte ve kritik konu başlıkları olarak kabul edilmektedirler. Özellikle, araştırmalara yön veren gelişmeler, söz konusu alanlarda yoğunlaşma göstermektedir. Bunların başında BNCT (Bor Nötron Yakalama Terapisi), OLED (Organik Işık Yayan Diyot) teknolojisi, süperkapasitörde destek elektroliti veya elektrot malzemesi olarak kullanımı, olefin polimerizasyonunda ko-katalizör olarak kullanımı ve işlenebilir termoplastik malzemelerin üretimi gibi birçok kritik konular yer almaktadır. 

Borlu polimerler, birçok uygulamada potansiyel fayda sağlayabilecek karakteristik fiziksel ve kimyasal özellikleri ile malzeme biliminde önemli bir alan olarak görülmektedir. Bor içeren polimerler; katalizörler, anti-bakteriyel uygulamalar, biyomedikal ve tıbbi uygulamalar, havacılık ve uzay teknolojisi, elektronik uygulamalar, fotovoltaik cihazlar, ışık yayan diyotlar gibi kritik ileri teknoloji alanlarda kullanım alanı bulabilmektedir. Ayrıca bu polimerler; optik veri depolama, dalga kılavuzları, multi-foton mikroskopisi, moleküler makineler ve hatta hücre biyolojisi gibi birçok spesifik alanda potansiyel uygulamalara sahip temelde yeni bir malzeme sınıfıdır. 

Bu doğrultuda başlatılan proje çağrısı kapsamında; “Organobor Bileşikleri ve Borlu Polimerlerin Üretimi ve Uygulamaları”na yönelik proje önerileri alınacaktır. Proje önerileri, BOREN Proje Destekleme Esaslarına Dair Yönetmelik ve BOREN Proje Çağrıları İle İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge uyarınca değerlendirilerek desteklenecektir. Desteklenmesine karar verilen Projeler, BOREN ile işbirliği şeklinde yürütülecektir.

Çağrı Başlığı

Organobor Bileşikleri ve Borlu Polimerlerin Üretimi ve Uygulamaları

Çağrı No

PÇ.2020/1

Çağrı Kapsamı

  • Yüksek ticarileşme ve ekonomik katkı potansiyeline sahip,
  • Sonuçları itibariyle bor kullanımını yaygınlaştıracak ve/veya bora dayalı rekabet avantajı sağlayacak ürün ve teknoloji (yöntem/süreç) geliştirilmesi.

Proje Nitelikleri

  • Ürün ve teknoloji geliştirmeyi hedefleyen uygulama odaklı proje önerileri desteklenecektir.
  • Altyapı yatırımına ve/veya doğrudan endüstriyel üretime yönelik proje önerileri desteklenmeyecektir.

Kimler Başvurabilir

  • Kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve özel kuruluşlar bünyesinde yürütülmek üzere; anılan kuruluş çalışanları veya projenin anılan kuruluşlarda yürütülebileceğine dair taahhüt almış olmak kaydıyla diğer gerçek kişiler.

Proje Süresi/Bütçesi

  • Önerilecek projelerin süresi 36 ayı aşamaz.
  • Kabul edilen projelerin onaylanan bütçesinin tamamı desteklenecektir.
  • BOREN bütçe olanakları çerçevesinde, belirli sayıda nitelikli proje desteklenecektir.

Çağrı İlan Tarihi

24/01/2020

Başvuru Tarihleri

24.06.2020-30.06.2020

 

Proje Başvuruları, tek aşamada alınacak olup “BOREN Çağrılı Proje Başvuru Formu” kullanılarak elden veya posta yoluyla yazılı 4 nüsha (1 nüsha ıslak imzalı) ve elektronik ortamda (CD/USB) Word ve PDF formatında BOREN’e yapılacaktır.

Format açısından yeterli bulunmayan ve kapsam dışı başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.  Başvuru tarihi son günü saat 17:30 itibarıyla BOREN’e ulaşmamış başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.