Bor Ürün ve Teknolojileri Konulu Proje Çağrısı

Bor; cam sektöründen seramiğe, temizlik sektöründen tarım ürünlerine kadar pek çok sektör ve teknoloji girdisi olarak 250 den fazla alanda katkı maddesi olarak kullanılmaktadır. Dünya bor rezervinin %73 üne sahip olmamıza rağmen, ülkemizde teknoloji ve sanayide bor kullanımı çok kısıtlı kalmaktadır. Ülkemiz bor politikalarının gerçekleştirilmesinde ve rekabetin artırılmasında temel konulardan birisi, bu alandaki Ar-Ge çalışmalarının ticarileşmeye dönük olması gerektiğidir. Ülkemizin önemli kaynaklarının başında yer alan bor cevherinden bilgi ve teknolojiye dayalı ekonomik değer üretilmesini hedefleyen Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü (BOREN), bor kaynaklarından milli ekonomiye sağlanacak katkıyı artırmak amacıyla; bora dayalı rekabet avantajı oluşturan teknolojik çözümler üreterek teknolojik uygulama alanlarında kullanımını yaygınlaştıracak yeni bor ürünleri geliştirilmesi, mevcut bor ürünlerine yeni kullanım alanları bulunması, yüksek katma değerli borlu ürünlerin elde edilmesi, ülkemizde bora dayalı sektörün geliştirilmesi, yeni üretim alanlarının oluşturulması, istihdamın arttırılması ve borun yurtiçi tüketim değerlerinin daha yüksek seviyelere çıkarılması çalışmalarına odaklanmıştır.

Bu doğrultuda başlatılan “Bor Ürün ve Teknolojileri Konulu Proje Çağrısı”kapsamında; aşağıdaki tabloda listelenen konularda proje önerileri alınacaktır. 

Konu No

Çağrı Konuları

P1

Borlu Kaplama Malzeme Geliştirilmesi

P2

Kübik Bor Nitrür (c-BN) Sentezi

P3

Borlu İleri Seramik Toz Sentezi

P4

Ultra Saf Borik Asit Üretimi

P5

Borlu Antifouling Boya Üretimi ve Uygulaması

P6

Organobor Bileşiklerin Sentezi ve Uygulamaları

P7

Borlu Polimerlerin Sentezi ve Uygulamaları

P8

Borlu Enerji Depolama ve Pil Teknolojileri

P9

Borlu Kalıcı Mıknatıslar ve Borlu Süperiletkenlerin Geliştirilmesi  

Proje önerileri, BOREN Proje Destekleme Esaslarına Dair Yönetmelik ve BOREN Proje Çağrıları İle İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge uyarınca değerlendirilerek desteklenecektir. Desteklenmesine karar verilen Projeler, BOREN ile işbirliği şeklindeyürütülecektir.

Çağrı Başlığı

Bor Ürün ve Teknolojileri Konulu Proje Çağrısı

Çağrı No

PÇ.2019/1

Çağrı Kapsamı

  • “Çağrı Konuları”başlıklı tabloda listelenen konularda;

· Ar-Ge kapsamında ürün ve teknoloji (yöntem/süreç) geliştirilmesi

Proje Nitelikleri

  • Ürün ve teknoloji geliştirmeyi hedefleyen proje önerileri desteklenecektir.
  • Altyapı oluşturmaya ve/veya doğrudan endüstriyel üretime yönelik proje önerileri desteklenmeyecektir.

Kimler Başvurabilir

  • Kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve özel kuruluşlar bünyesinde yürütülmek üzere; anılan kuruluş çalışanları veya projenin anılan kuruluşlarda yürütülebileceğine dair taahhüt almış olmak kaydıyla diğer gerçek kişiler.

Proje Süresi/Bütçesi

  • Önerilecek projelerin süresi 36 ayı aşamaz.
  • Kabul edilen projelerin onaylanan bütçesinin tamamı desteklenecektir.
  • BOREN bütçe olanakları çerçevesinde, belirli sayıda nitelikli proje desteklenecektir.

Çağrı İlan Tarihi

01/02/2019

Başvuru Tarihleri

15/05/2019-24/05/2019

 

BOREN Mevzuatı çerçevesinde "Proje Personel Gideri Cetveli" ne göre destek verilebilecektir.

Proje Başvuruları, tek aşamadaalınacak olup “BOREN Proje Başvuru Formu” kullanılarak elden veya posta yoluyla yazılı 4 nüsha(1 nüsha ıslak imzalı) ve elektronik ortamda (CD/USB) Word ve PDF formatında BOREN’e yapılacaktır. Format açısından yeterli bulunmayan ve kapsam dışı başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Başvuru tarihi son günü saat 17:30 itibarıyla BOREN’e ulaşmamış başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.