Bor Cevherinden Rafine Ve Konsantre Ürünlerin Üretimi Sırasında Katı Örneklerin Çeşitli Parametrelerinde Online Analizinin Yapılması

Çağrının Amacı:

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü bor madeni üretim faaliyetlerini Balıkesir (Bigadiç), Bursa (Kestelek), Kütahya (Emet) ve Eskişehir (Kırka)’daki sahalarda yürütmektedir. Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı işletmelerde(Bandırma, Bigadiç, Emet ve Kırka) bor cevherlerinden (Kolemanit, Tinkal ve Üleksit) konsantre cevher ve rafine ürünlerin üretimi yapılmaktadır. Maden sahasından öncelikle fiziksel işleme tabi tutularak zenginleştirilen bor cevherleri (konsantre bor), daha sonra rafine edilerek çeşitli bor kimyasallarına(Borik Asit, Boraks Pentahidrat, Boraks Dekahidrat, Susuz Boraks, Disodyum Oktaborat Tetrahidrat, Bor Oksit vd.)  dönüştürülmektedir. 

Bor cevherinin maden sahasından çıkartılıp müşteriye sevkiyatına kadar birçok aşamada proses kontrol, ürün sınıflandırma, satış vb. amaçlarla kimyasal ve fiziksel analiz yapılmaktadır. Bu çalışma ile tasarlanacak sistem; konveyör bant ile taşıması yapılan, yüzey nemine sahip tüvenan cevher, konsantre cevher ve rafine ürünlerin bant üzerinden akışı sırasında veya banttan dökülme noktasından online olarak B2O3 veya istenilen parametrelerin analizini yapacaktır. 

Bu çalışma ile üretim sisteminin otomasyon seviyesi daha da artırılarak insan faktöründen kaynaklanan hataların minimize edilmesi, üretim planlamasında yaşanan aksaklıkların azaltılması amaçlanmaktadır.

Çağrının Konusu:                                                

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü ihtiyaçları doğrultusunda Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü tarafından başlatılan proje çağrısı kapsamında; “Bor Cevherinden Rafine Ve Konsantre Ürünlerin Üretimi Sırasında Katı Örneklerin Çeşitli Parametrelerinde Online Analizinin Yapılması” ” istenilen parametreleri kısa sürede analiz edebilecek ve analiz sonuçlarını da online olarak kayıt altına alarak karar vericilere en kısa sürede ulaştıracak cihaz, metot, sistem, program vb. her türlü yöntem geliştirmeye yönelik proje önerileri Şartname doğrultusunda değerlendirmeye alınacaktır.

Destek:

Proje önerileri, BOREN Mevzuatı uyarınca, aşağıda yer alan hususlar çerçevesinde değerlendirilerek desteklenecektir

- Çağrıya, kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve özel kuruluşlar bünyesinde yürütülmek üzere; anılan kuruluş çalışanları veya projenin anılan kuruluşlarda yürütülebileceğine dair taahhüt almış olmak kaydıyla diğer gerçek kişiler başvurabilecektir.

- Kabul edilen projelerin onaylanan bütçesinin tamamı desteklenecektir.

BOREN Mevzuatı çerçevesinde "Proje Personel Gideri Cetveli" ne göre destek verilebilecektir.

Başvuru, BOREN Proje Başvuru Formu kullanılarak 02.05.2018 tarihine kadar elden veya posta yoluyla yazılı (4 nüsha)  ve elektronik ortamda (CD) BOREN’e yapılacaktır. Başvuru tarihinin son günü Saat:17:30 itibarıyla elden veya posta yoluyla BOREN’e ulaşmamış başvurular dikkate alınmayacaktır. İnceleme ve değerlendirme sonuçları BOREN internet sitesinde ilan edilecektir.

Başvuru sahipleri, BOREN’den laboratuvar çalışmaları için online analiz noktalarına ait numune temin ederek istenilen parametrelerin online analiz ölçümü ile yapılabilirliğini araştıracak ve laboratuvar çalışmaları ile test edecektir. Araştırma ve laboratuvar çalışmaları, başvuru süresi sonuna kadar tamamlanacaktır.

Numune Temini İrtibat: Dr. Zeynep TOPSAKAL, 0312 219 81 50 / 132