Borlu Malzemeler ve Bor Kimyasallarının Geliştirilmesi (2017/1)

Küreselleşme ile birlikte birçok alanda etkisini gösteren yenilik ve değişim düşüncesi her geçen gün önemini arttırmaktadır. Yenilikçilik (inovasyon); sürdürebilir kalkınma, rekabet gücü, istihdam artışı, toplumsal refah ve yaşam kalitesinin anahtarı olarak gelişen toplumlarda benimsenmiştir. Bu kapsamda; önemli bir ulusal kaynağımız olan bor cevherinden bilgi ve teknolojiye dayalı ekonomik değer üretilmesini hedefleyen Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü (BOREN), üniversiteler, kamu araştırma kurumları ve özel sektörle işbirliği içinde projeler yürütmekte, neticesinde üretilen bilginin paylaşımını sağlamakta ve sonuçta bor ile ilgili sürdürülebilir yenilikler sağlamaya çalışmaktadır.

Bor; cam sektöründen seramiğe, temizlik sektöründen tarım ürünlerine kadar pek çok sektör ve teknoloji girdisi olarak 250 den fazla alanda katkı maddesi olarak kullanılmaktadır. Dünya bor rezervinin %73’üne sahip olmamıza rağmen, ülkemizde teknoloji ve sanayide bor kullanımı çok kısıtlı kalmaktadır. Ülkemiz bor politikalarının gerçekleştirilmesinde ve rekabetin artırılmasında temel konulardan birisi, bu alandaki Ar-Ge çalışmalarının ticarileşmeye dönük olması gerektiğidir. Bu anlamda, ülkemizin önemli kaynaklarının başında yer alan bor cevherinin yenilikçi girişimlerle, borlu ürünlere dönüştürülmesinde teknolojilerin geliştirilmesi ve borlu ürünlerin ülkemizde farklı sektörlerde geniş şekilde kullanılması Enstitümüzün önemli hedefleri arasında yer almaktadır.

BOREN, ülkemiz bor kaynaklarından milli ekonomiye sağlanacak katkıyı artırmak amacıyla; bora dayalı rekabet avantajı oluşturan teknolojik çözümler üreterek teknolojik uygulama alanlarında kullanımını yaygınlaştıracak yeni bor ürünleri geliştirilmesi, mevcut bor ürünlerine yeni kullanım alanları bulunması, yüksek katma değerli borlu ürünlerin elde edilmesi, ülkemizde bora dayalı sektörün geliştirilmesi, yeni üretim alanlarının oluşturulması, istihdamın arttırılması ve borun yurtiçi tüketim değerlerinin daha yüksek seviyelere çıkarılması çalışmalarına odaklanmıştır. 

Bu doğrultuda başlatılan proje çağrısı kapsamında; “Borlu Malzemeler ve Bor Kimyasalları Alanlarında Ürün Ve Teknoloji Geliştirme”ye yönelik proje önerileri alınacaktır. Proje önerileri, BOREN Proje Çağrıları İle İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge uyarınca değerlendirilerek desteklenecektir.

Çağrı Başlığı

Borlu Malzemeler ve Bor Kimyasallarının Geliştirilmesi

Çağrı No

PÇ.2017/1

Çağrı Kapsamı

Borlu malzemeler ve bor kimyasalları alanlarında;

  • Yüksek ticarileşme ve ekonomik katkı potansiyeline sahip,
  • Sonuçları itibariyle bor kullanımını yaygınlaştıracak ve/veya bora dayalı rekabet avantajı sağlayacak,

ürün ve teknoloji (yöntem/süreç) geliştirilmesi.

Çağrı Kapsamı Dışındaki Alanlar

Tarım ve Çevre

Proje Nitelikleri

  • Ürün ve teknoloji geliştirmeyi hedefleyen uygulama odaklı proje önerileri desteklenecektir.
  • Temel araştırma içerikli ve altyapı yatırımına ve/veya doğrudan endüstriyel üretime yönelik proje önerileri desteklenmeyecektir.
  • Üniversite-Sanayi işbirliği içermeyen projeler desteklenmeyecektir.

Kimler Başvurabilir

Üniversite-Sanayi İşbirliği halinde, en az bir üniversite ve/veya özel sektör kuruluşu bünyesinde yürütülmek üzere; bu kuruluşların çalışanları veya projenin bu kuruluşlarda yürütülebileceğine dair taahhüt almış olmak kaydıyla diğer gerçek kişiler.

Proje Süresi/Bütçesi

  • Önerilecek projelerin süresi 36 ayı aşamaz.
  • Kabul edilen projelerin onaylanan bütçesinin tamamı desteklenecektir.
  • BOREN bütçe olanakları çerçevesinde, belirli sayıda nitelikli proje desteklenecektir.

Çağrı İlan Tarihi

14/03/2017

Ön Başvuru Tarihleri

04/05/2017-12/05/2017

Öngörülen Kesin Başvuru Son Tarihi

15/06/2017

Öngörülen Proje Başlangıç Tarihi

15/09/2017


Ön başvuru,  BOREN Proje Ön Başvuru Formu  kullanılarak 12/05/2017 tarihine kadar elden veya posta yoluyla yazılı ve elektronik ortamda (CD) BOREN’e yapılacaktır. Format açısından yeterli bulunmayan ve kapsam dışı başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Ön değerlendirme aşamasını geçen öneriler için kesin başvuru, ilan edilecek tarihe kadar BOREN Proje Kesin Başvuru Formu kullanılarak yapılacaktır. Başvuru tarihlerinin son günü Saat 17:30 itibarıyla elden veya posta yoluyla BOREN’e ulaşmamış başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. İnceleme ve değerlendirme sonuçları BOREN internet sitesinde ilan edilecektir.