On-Line olarak B2O3 Analizinin Yapılması

ON-LINE OLARAK B2O3 ANALİZİNİN YAPILMASI

Çağrının Amacı:

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü İşletmelerinde üretilen gerek rafine ürün gerek cevher ürünlerinin maden sahasından pazara sevkiyatı sırasında birçok aşamada proses kontrol, ürün sınıflandırma, vb. amaçlarla birçok analiz yapılmaktadır. Mevcut proseste bir numunenin alındıktan sonra analiz sonucuna bağlı olarak işlemlerin sürdürüldüğü (ürün sınıflandırılması, ürününün kabulü veya reddi, ürünün tekrar işlem görmesi), bundan dolayı da gerek işlem devamının gerekse müdahale edilmesiyle ilgili süre bakımından en büyük kısıtlayıcı faktörün analiz süresi olduğu düşünülmektedir. Bu analiz süresinin kısaltılması ve online olarak yapılması sayesinde üretim akışlarının daha hızlı olabileceği etkin müdahale sayesinde istenilen ürün spektlerine kolayca ulaşılabileceği, mekanik ayırma yükleme torbalama sistemlerinin otomasyon özelliklerinin daha da artırılarak insan faktöründen kaynaklanan hataların minimize edilmesi, üretim planlamasında yaşanan aksaklıkların azaltılması amaçlanmaktadır. Bu nedenle öncelikle rafine ürünlerde ve çözeltilerde online B2O3 daha sonra diğer bileşenlerin analizi amaçlanmaktadır.

Çağrının Konusu:

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü ihtiyaçları doğrultusunda Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü tarafından başlatılan proje çağrısı kapsamında; “On-line Olarak B2O3 Analizinin Yapılması” konusunda cihaz, metot, sistem ve program, teknoloji gibi her türlü yöntem geliştirmeye yönelik proje önerileri Şartname doğrultusunda değerlendirmeye alınacaktır.

Destek:

Proje önerileri, BOREN Mevzuatı uyarınca, aşağıda yer alan hususlar çerçevesinde değerlendirilerek desteklenecektir.

 Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün Borik Asit, Boraks Pentahidrat ve Boraks Dekahidrat Üretim Proseslerinde, belirlenen noktalarda istenilen parametrelerde kısa sürede analiz yapabilecek ve çıkan analiz sonuçlarını da online olarak sisteme aktaracak bir teknolojinin geliştirilmesi gerekmektedir.

  • Çağrıya, kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve özel kuruluşlar bünyesinde yürütülmek üzere; anılan kuruluş çalışanları veya projenin anılan kuruluşlarda yürütülebileceğine dair taahhüt almış olmak kaydıyla diğer gerçek kişiler başvurabilecektir.
  • Kabul edilen projelerin onaylanan bütçesinin tamamı desteklenecektir.

BOREN Mevzuatı çerçevesinde "Proje Personel Gideri Cetveli" ne göre destek verilebilecektir.

Başvuru, BOREN Proje Başvuru Formu kullanılarak 02.02.2016 tarihine kadar elden veya posta yoluyla yazılı (4 nüsha)  ve elektronik ortamda (CD) BOREN’e yapılacaktır. Başvuru tarihlerinin son günü Saat:17:30 itibarıyla elden veya posta yoluyla BOREN’e ulaşmamış başvurular dikkate alınmayacaktır. İnceleme ve değerlendirme sonuçları BOREN internet sitesinde ilan edilecektir.