Borlu Malzemeler ve Bor Kimyasallarının Geliştirilmesi - 2015

Ülkemiz, Dünya bor rezervinin %72’sine sahip olup, bor ana kimyasalları üretiminde lider konumundadır. Bor ürünleri ağırlıklı olarak; borosilikat cam, cam elyaf, seramik, temizlik, tarım ve ferrobor ürünlerinde katkı maddesi olarak kullanılmaktadır. Bor ürünleri; inorganik-organik kimya, malzeme, nükleer, çevre, sağlık, enerji ve tarım gibi farklı alanlarda farklı mekanizmalar ile etki göstermektedir.

BOREN, ülkemiz bor kaynaklarından milli ekonomiye sağlanacak katkıyı artırmak amacıyla; borun farklı teknolojik uygulama alanlarında kullanımını yaygınlaştıracak yeni bor ürünleri geliştirilmesi, mevcut bor ürünlerine yeni kullanım alanları bulunması ve ülkemiz değer zinciri açısından bora dayalı uygulanabilir teknolojik çözümler geliştirilmesine yönelik Ar-Ge çalışmalarına odaklanmıştır.

Bu doğrultuda başlatılan proje çağrısı kapsamında; borlu malzemeler ve bor kimyasalları alanlarında ürün ve teknoloji geliştirmeye yönelik proje önerileri alınacaktır. Proje önerileri, BOREN Proje Çağrıları İle İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge uyarınca değerlendirilerek desteklenecektir.

 

Çağrı Başlığı Borlu Malzemeler ve Bor Kimyasallarının Geliştirilmesi
Çağrı No PÇ.2015/1
Çağrı Kapsamı

Borlu malzemeler ve bor kimyasalları alanlarında;

· Yüksek ticarileşme ve ekonomik katkı potansiyeline sahip,

· Sonuçları itibariyle bor kullanımını yaygınlaştıracak ve/veya bora dayalı     rekabet avantajı sağlayacak,

ürün ve teknoloji (yöntem/süreç) geliştirilmesi.

Çağrı Kapsamı Dışındaki Alanlar Tarım ve Çevre
Proje Nitelikleri

· Ürün ve teknoloji geliştirmeyi hedefleyen uygulama odaklı proje     önerileri desteklenecektir.

· Temel araştırma içerikli ve altyapı yatırımına ve/veya doğrudan endüstriyel üretime yönelik proje önerileri desteklenmeyecektir.

Kimler Başvurabilir Kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve özel kuruluşlar bünyesinde yürütülmek üzere; anılan kuruluş çalışanları veya projenin anılan kuruluşlarda yürütülebileceğine dair taahhüt almış olmak kaydıyla diğer gerçek kişiler.
Proje Bütçesi/Süresi

· Önerilecek projelerin bütçesi 1.000.000 TL’yi ve süresi 36 ayı aşamaz.

· Kabul edilen projelerin onaylanan bütçesinin tamamı desteklenecektir.

· BOREN bütçe olanakları çerçevesinde, belirli sayıda nitelikli proje desteklenecektir.

Çağrı İlan Tarihi 02.02.2015
Ön Başvuru Tarihleri 01.04.2015-15.04.2015
Öngörülen Kesin Başvuru Son Tarihi 23.06.2015
Öngörülen Proje Başlangıç Tarihi 28.09.2015

 

Ön başvuru, BOREN Proje Ön Başvuru Formu kullanılarak 15.04.2015 tarihine kadar elden veya posta yoluyla yazılı ve elektronik ortamda (CD) BOREN’e yapılacaktır.

Format açısından yeterli bulunmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Ön değerlendirme aşamasını geçen öneriler için kesin başvuru, ilan edilecek tarihe kadar BOREN Proje Kesin Başvuru Formu kullanılarak yapılacaktır. Başvuru tarihlerinin son günü Saat:17:30 itibarıyla elden veya posta yoluyla BOREN’e ulaşmamış başvurular dikkate alınmayacaktır. İnceleme ve değerlendirme sonuçları BOREN internet sitesinde ilan edilecektir.