Proje Süreci

"Çağrılı Proje" Değerlendirme Aşaması

BOREN öncelikleri dikkate alınarak kamu kurum/kuruluşları, üniversiteler ve özel kuruluşlar bünyesinde yürütülmek üzere, süresi 36 ayı aşmaması kaydıyla, Enstitü bütçe olanakları çerçevesinde, belirli sayıda nitelikli projenin, değerlendirilerek desteklenebileceği çağrının süreci sırasıyla;

a)      Çağrı Enstitü internet sayfasında duyurulmasını takiben yaklaşık 2 (iki) ay ilanda kalır.
b)      İlan süresi sonuna kadar proje önerilerinin “Ön Başvuru"ları alınır.
c)       İlgili koordinatörlük tarafından “Çağrı Paneli” üyelerinin oluşturulması gerçekleştirilir.
d)      İki aşamada gerçekleştirilen “Çağrı Paneli” tarafından projeler değerlendirilir.
e)      İlk aşama “Ön Başvuru” değerlendirme aşamasıdır. Bu aşamada projeler kapsam ve bilimsel açıdan değerlendirilerek “Kesin Başvuru” yapabilecek projeler belirlenir.
f)       “Kesin Başvuru” yapabilme süresi Enstitü internet sayfasında ilan edilir.
g)      İlan süresi sonuna kadar proje önerilerinin “Kesin Başvuru”ları alınır.
h)      “Çağrı Paneli” ikinci aşaması ise “Kesin Başvuru” değerlendirme aşamasıdır. Bu aşamada projeler, proje yürütücüleri tarafından çağrı paneli üyelerinin katılımı ile gerçekleştirilen bir toplantıda sunulur.
i)       İnteraktif şekilde devam eden ikinci aşama değerlendirilmesi sonucu; hangi projelerin destekleneceği belirlenmiş olur.
j)       Desteklenmesi uygun bulunan projelerin, nihai destek kararı alınmak üzere “Yönetim Kurulu” oluruna sunulur.
k)      Desteklenme kararı alınan projeler BOREN resmi internet sayfasında ilan edilir.


PROJE DESTEKLEME AŞAMALARI

1 PROJE KONUSU TESPİTİ Çağrya çıkılacak Proje Konusunun tespiti yapılır.
2 ÇAĞRIYA ÇIKILMASI KARARI BOREN Yönetim Kurulu tespit edilen proje konusunda çağrıya çıkılması için karar alınır.
3

ÖN DEĞERLENDİRME ÇAĞRI PANELİ OLUŞTURULMASI 

Çağrı Paneli Öncesinde, 3 Panel Hakemi, 1 Uzman, 1 Koordinatör ve Enstitü Başkanından Oluşan "Ön Değerlendirme Çağrı Paneli" oluşturulur. 

4 PROJE ÇAĞRI DUYURUSU BOREN web sayfasında Proje Çağrı Duyurusu yapılır.
5 ÖN BAŞVURULARIN ALINMASI Proje Ön Başvuruları alınır.
6 FORMAT UYGUNLUĞU KONTROLÜ  Ön Başvurusu alınan projelerin format uygunluğu BOREN tarafından kontrol edilir.
7 ÖN DEĞERLENDİRİLME Format açısından uygun görülen Proje Ön Başvuruları, Ön Değerlendirme Çağrı Paneli tarafından değerlendirilir. 
8 UYGUN GÖRÜLEN PROJELER Kesin Başvuru yapması uygun görülen Projeler BOREN web Sayfasında duyurulur.
9 KESİN PROJE BAŞVURULARI Uygun bulunan Proje Kesin Başvuruları alınır. 
10 ÇAĞRI PANELİ OLUŞTURULMASI Kesin Başvurulan Projeleri değerlendirmek üzere 3 Panel Hakemi, 1 Uzman, 1 Koordinatör ve Enstitü Başkanından oluşan "Çağrı Paneli" oluşturulur. 
11 PROJELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ Proje Yürütücülerinin projelerini sunduğu Çağrı Panelindeki Komisyon tarafından Proje Kesin Başvuruları değerlendirilir. 
12 DESTEKLENEN PROJELER Çağrı Paneli sonrasında desteklenmesine karar verilen Projeler BOREN web sayfamızdan duyurulur. 
 

Destekleme  aşaması

Yönetim Kurulu Kararı ile desteklenmesine karar verilen projelere ait “Proje Sözleşmesi” ilgili koordinatörlük tarafından hazırlanır ve taraflarca imzalanmasını sağlar.

Sözleşmesi imzalanan projeler, aşağıdaki esaslar dâhilinde desteklenir:

a) Proje desteği kapsamında BOREN tarafından satın alınan demirbaş niteliğindeki mallar, BOREN malı sayılır ve projenin yürütüldüğü kamu kurum ve kuruluşları ile üniversitelere proje süresince zimmetlenir. Kamu kurum ve kuruluşları proje desteği kapsamında satın alınan ve proje bitiminde kendisine devredilmesi kararlaştırılan demirbaş niteliğindeki malların kullanımında BOREN’in taleplerine herhangi bir bedel istemeksizin öncelik tanır.

b) Kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ile bunların bünyesindeki gerçek kişilerden gelen ve belirlenen kriterler kapsamında seçilen çağrılı ve güdümlü projeler yüzde yüz oranında desteklenir. Bunlar dışındaki gerçek veya tüzel kişilerden gelen her türlü destek talebi için uygulanacak destek miktarı ve şekli Başkanın önerisi üzerine Yönetim Kurulu kararıyla belirlenir. Geri ödeme şekli; nakit veya proje sonucunda geliştirilen ürün veya ürünlerin satışından pay olarak da belirlenebilir. Bu durum proje sözleşmesinde belirtilir.

c) Proje kapsamında alınan araç-gereç ve teçhizatın cinsinde değişiklik yapılmasına, projede öngörülmeyen yeni teçhizat alınmasına, proje kapsamında alınan teçhizatın proje süresince bakım ve onarımına yönelik giderlerin BOREN tarafından karşılanmasına proje yürütücüsünün gerekçeli başvurusu ve Başkanın önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından karar verilir. Ancak, proje bütçe kalemleri arasında aktarım yapılması ile ilgili hususlar proje sözleşmesinde düzenlenir.

ç) Proje önerisinin kabulünden sonra, projede çalışan kişilerle ilgili değişiklik talepleri gerekçeleri ile birlikte proje yürütücüsü tarafından Başkanlığa iletilir ve Koordinatörlük tarafından karara bağlanır.

d) Proje yürütücüsünün kurum değiştirmesi hâlinde; yürütücü, kurum değişikliğini projenin yeni kurumda yürütülebileceğine dair kurum yetkilisinden aldığı “projenin kurumunda yürütülmesine izin verildiğine; kurum sıfatı ile projeye gerekli desteğin verileceğine; proje sözleşmesi hüküm ve şartlarını bildiğine ve bu hüküm ve şartlara uymayı kabul ettiğine” dair yazılı belge ile birlikte Başkanlığa başvurur. Bu durumda proje kapsamında alınan malzeme ve cihazlar proje yürütücüsünün gözetimi ve sorumluluğu altında yeni kuruma götürülebilir. Bu husustaki uygulama, yürütücünün başvurusu üzerine Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

e) Çağrılı ve güdümlü projeler kapsamında yapılacak mal ve hizmet alımları, 6/8/2008 tarihli ve 2008/14037 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (f) Bendi Kapsamında yapılacak İhalelere İlişkin esaslara göre yapılır. Endüstriyel uygulama destekleri kapsamında yapılacak mal ve hizmet alımları ile ilgili hususlar, sözleşmelerinde düzenlenir.

Başkanın önerisi üzerine projenin desteklenmesine ve desteklenme biçimine Yönetim Kurulunca karar verilir. Bütçesi, BOREN bütçesinde araştırma yatırımlarına ayrılan kısmın üçte birini aşan projeler, ancak Yönetim Kurulu Kararı ve Bakan Oluruile desteklenebilir.

Başkanlık, proje sözleşmesini hazırlar ve taraflarca imzalanmasını sağlar. 

Desteklenmesine karar verilen ve sözleşmesi imzalanan projeler, aşağıdaki esaslar dâhilinde desteklenir:

a) Proje desteği kapsamında BOREN tarafından satın alınan demirbaş niteliğindeki mallar, BOREN malı sayılır ve projenin yürütüldüğü kamu kurum ve kuruluşları ile üniversitelere proje süresince zimmetlenir. Kamu kurum ve kuruluşları proje desteği kapsamında satın alınan ve proje bitiminde kendisine devredilmesi kararlaştırılan demirbaş niteliğindeki malların kullanımında BOREN’in taleplerine herhangi bir bedel istemeksizin öncelik tanır. 

b) Kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ile bunların bünyesindeki gerçek kişilerden gelen ve belirlenen kriterler kapsamında seçilen çağrılı ve güdümlü projeler yüzde yüz oranında desteklenir. Bunlar dışındaki gerçek veya tüzel kişilerden gelen her türlü destek talebi için uygulanacak destek miktarı ve şekli Başkanın önerisi üzerine Yönetim Kurulu kararıyla belirlenir. Geri ödeme şekli; nakit veya proje sonucunda geliştirilen ürün veya ürünlerin satışından pay olarak da belirlenebilir. Bu durum proje sözleşmesinde belirtilir. 

c) Proje kapsamında alınan araç-gereç ve teçhizatın cinsinde değişiklik yapılmasına, projede öngörülmeyen yeni teçhizat alınmasına, proje kapsamında alınan teçhizatın proje süresince bakım ve onarımına yönelik giderlerin BOREN tarafından karşılanmasına proje yürütücüsünün gerekçeli başvurusu ve Başkanın önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından karar verilir. Ancak, proje bütçe kalemleri arasında aktarım yapılması ile ilgili hususlar proje sözleşmesinde düzenlenir. 

ç) Proje önerisinin kabulünden sonra, projede çalışan kişilerle ilgili değişiklik talepleri gerekçeleri ile birlikte proje yürütücüsü tarafından Başkanlığa iletilir ve Başkanlık tarafından karara bağlanır.

d) Proje yürütücüsünün kurum değiştirmesi hâlinde; yürütücü, kurum değişikliğini projenin yeni kurumda yürütülebileceğine dair kurum yetkilisinden aldığı “projenin kurumunda yürütülmesine izin verildiğine; kurum sıfatı ile projeye gerekli desteğin verileceğine; proje sözleşmesi hüküm ve şartlarını bildiğine ve bu hüküm ve şartlara uymayı kabul ettiğine” dair yazılı belge ile birlikte Başkanlığa başvurur. Bu durumda proje kapsamında alınan malzeme ve cihazlar proje yürütücüsünün gözetimi ve sorumluluğu altında yeni kuruma götürülebilir. Bu husustaki uygulama, yürütücünün başvurusu üzerine Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır. 

e) Çağrılı ve güdümlü projeler kapsamında yapılacak mal ve hizmet alımları, 6/8/2008 tarihli ve 2008/14037 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (f) Bendi Kapsamında yapılacak İhalelere İlişkin esaslara göre yapılır. Endüstriyel uygulama destekleri kapsamında yapılacak mal ve hizmet alımları ile ilgili hususlar, sözleşmelerinde düzenlenir.

İzleme ve denetleme aşaması

Desteklenen projeler, yürütme sürecinde aşağıdaki şekilde izlenir ve denetlenir:

a) Projesi desteklenen gerçek veya tüzel kişiler, BOREN gelişme raporu formatına uygun olarak, sözleşmesinde belirtilen tarihlerde BOREN’e gelişme raporu sunar.

b) Başkanlık, projelerin gelişimini bilimsel, teknik, idari ve mali açılardan izlemek ve denetlemek üzere belirleyeceği kişi veya kişileri proje izleyicisi olarak görevlendirebilir. Gerekli görülen hâllerde Başkanlık, proje ile ilgili çalışmaları yerinde denetleyebilir veya denetletebilir.

c) Projelerin uygulama takviminde veya bütçesinde ortaya çıkan değişiklik ihtiyaçları veya bunları etkileyebilecek iş paketi değişiklikleri, Başkanın önerisi ve Yönetim Kurulu Kararı ile yapılır.

ç) Yönetim Kurulu, proje konusunun önemine ve çalışmaların gelişimine bağlı olarak Başkanın teklifi üzerine;

  • Proje süresini, toplam sürenin en fazla yüzde ellisi oranında uzatabilir. Uzatılan süre için ek bütçe verilmez,
  • Proje bütçesini en fazla yüzde elli oranında artırabilir.

d) Projelerde, proje yürütücüsünün değiştirilmesi gerektiği veya kendisinin ayrılmayı talep ettiği hâllerde projenin durumu Başkanlık tarafından değerlendirilerek, projenin iptali, yürürlükten kaldırılması veya yeni bir proje yürütücüsünün görevlendirilmesi hususunda oluşturulacak öneri, Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

e) Yönetim Kurulu, proje yürütme sürecinde, Başkanlık tarafından yapılan inceleme ve denetimlerde Yönetim Kurulunca belirlenen ve projenin iptalini gerektiren hususların tespit edilmesi hâlinde, Başkanın önerisi üzerine proje sözleşmesinin feshine karar verebilir. Feshedilmiş sözleşmeler kapsamında alınan her türlü demirbaş niteliğindeki mal, BOREN tarafından devralınır. Sözleşmesi feshedilen kişilerin, feshi takip eden üç yıl içerisinde, BOREN’e sundukları yeni proje teklifleri değerlendirmeye alınmaz.

Projelerin Sonuçlandırılması aşaması

BOREN tarafından desteklenen projelerin sonuçlandırılmasında aşağıdaki esaslara uyulur:

a) Projesi desteklenen proje yürütücüleri, BOREN sonuç raporu formatına uygun olarak hazırladıkları proje sonuç raporunu, projenin tamamlanmasından itibaren en geç iki ay içerisinde BOREN’e sunarlar.

b) Başkanlık tarafından hazırlanan değerlendirme raporu, Başkan tarafından karar alınmak üzere Yönetim Kuruluna sunulur.

c) BOREN tarafından desteklenen çağrılı ve güdümlü projelerin yürütülmesi esnasında veya sonucunda ortaya çıkan eser, buluş, endüstriyel tasarım ve teknik bilgi gibi her türlü fikrî ürünün mülkiyet hakkı BOREN’e aittir.

ç) BOREN tarafından desteklenen projelerin yürütülmesi esnasında veya sonucunda ortaya çıkan eserbuluş, endüstriyel tasarım ve teknik bilgi gibi her türlü fikrî ürün üzerinde BOREN bedelsiz bir lisans hakkına sahip olur. Özel kuruluşlarca yürütülen geri ödemeli projelerde patent hakkı ve bu hakların kullanımı, proje sözleşmesinde yer verilmek suretiyle ilgili şirkete verilebilir. Projenin sonucunda 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında bir eserin ortaya çıkması durumunda proje yürütücüsü, BOREN’e 5846 sayılı Kanunda düzenlenen işleme, çoğaltma, temsil, basım, yayım, dağıtım gibi bütün mali hakları kapsayan basit ruhsatı sağlamakla yükümlüdür. Proje sonucunda ortaya çıkan fikrî mülkiyet hakkının BOREN tarafından ekonomik olarak değerlendirilmesi sonucunda elde edilecek gelir, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda yer alan hükümler saklı kalmak üzere Enstitü ve buluşçular arasında eşit olarak dağıtılır.

d) Özel kuruluşlar tarafından yürütülen projeler sonucunda ortaya çıkan ürünün üretim hakkı, bu hakkı kullanmak istemesi hâlinde projeyi yürüten kuruluşa verilir. Bu hak üç yıl içerisinde kullanılmadığı takdirde, yürütücü kuruluşun üretim hakkı saklı kalmak şartıyla BOREN üretim hakkını bir başka kuruluşa da verebilir. BOREN, proje sonucunda ortaya çıkan ürün gelirinden proje sözleşmesine hüküm koymak suretiyle belirli bir ekonomik değer talep edebilir.