Başvuru Yapmadan Önce

BOREN'in öncelikleri: 

1) Yaygın bor kullanım potansiyelinin arttırılmasını ve/veya bora dayalı rekabet avantajı sağlayacak teknolojik çözümler geliştirilmesini,

2) Yeni bor ürünleri geliştirilmesi, mevcut bor ürünlerine yeni kullanım alanları bulunması veya mevcut bor ürünlerinin ülkemiz değer zincirine katkı sağlayacak şekilde üretilmesini,

3) Ölçülebilir ekonomik katkı sağlamaya yönelik bora dayalı Ar-Ge ve teknoloji geliştirilmesini,

4) Borun insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerinin belirlenmesini sağlamaktır.  

Çağrılı Proje Destekleme Sistemi

2013 yılından itibaren, Enstitümüz öncelikleri doğrultusunda uygun proje seçimine imkan sağlanması açısından projeler “Çağrılı Proje Destekleme Sistemi” ile desteklenmeye başlanmıştır.

Yönetim Kurulumuz kararları dikkate alınarak, belirlenecek alanlarda proje çağrılarının oluşturulması ile çağrı kapsamında desteklenecek projelerin başvuru, değerlendirme, izleme ve sonuçlandırılması ile ilgili usul ve esasları düzenleyen  BOREN Proje Çağrıları İle İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge yürürlüğe konulmuştur.

Enstitümüzce çıkılan proje çağrıları Enstitümüz internet sitesinde ilan edilmekte olup, söz konusu çağrılar dışında proje başvurusu kabul edilmemektedir. İlan edilecek proje çağrı metinleri çerçevesinde proje başvurusu yapılabilir.

Diğer Projeler

Enstitümüzce işbirlikleri kapsamında oluşturulan yetkinlik merkezleri bünyesinde; yetkinlik merkezi yürütme kurullarının gözetiminde, bütçe olanakları çerçevesinde takvim sınırlaması olmaksızın sektörel odaklı projeler geliştirilmekte ve/veya öneriler değerlendirilerek desteklenmektedir.

Enstitümüzce oluşturulan işbirliği programları (Tarım Bor Araştırma ve Uygulama Programı gibi) kapsamında, programın uygulama sürecine bağlı olarak gerektiğinde proje çağrıları düzenlenebilmektedir.

BOREN bünyesinde kurulmuş olan Yetkinlik (Ar-Ge) Merkezinde Enstitümüzce yeni projeler geliştirilmekte ve/veya öneriler değerlendirilerek desteklenmektedir.

Kimler Başvurabilir

BOREN Proje Destekleme Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/1(a) maddesi uyarınca, Enstitümüze üniversiteler tarafından önerilen projelerde proje yürütücüsünün doktora veya tıpta uzmanlık derecesine sahip olması, üniversiteler dışındaki kamu kuruluşları ile özel kuruluşlar tarafından önerilen projelerde ise proje yürütücüsünün ilgili alanda en az dört yıllık üniversite lisans eğitimi almış olması koşulu aranmaktadır.

BOREN Proje Çağrıları İle İlgili Usul Ve Esaslar Hakkında Yönergenin 6/1 maddesi uyarınca, proje çağrısı kapsamında; kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve özel kuruluşlar bünyesinde yürütülmek üzere; anılan kuruluş çalışanları veya projenin anılan kuruluşlarda yürütülebileceğine dair taahhüt almış olmak kaydıyla diğer gerçek kişiler tarafından proje başvurusu yapılabilmektedir.