Sözleşmeli (Asli) Personel Alımı Giriş Sınavı Sonuçları

ULUSAL BOR ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ (BOREN)
SÖZLEŞMELİ (ASLİ) PERSONEL ALIMI GİRİŞ SINAVINI KAZANAN ADAYLARA
İLİŞKİN DUYURU

5-9 Haziran 2020 tarihlerinde gerçekleştirilen Giriş (Sözlü) Sınavını kazanan adayların listesi için tıklayınız.

Giriş Sınavını kazanan adayların istihdam edilebilmesi için, en geç 29 Haziran 2020 Pazartesi günü saat 17:00’ye kadar aşağıdaki belgeler ile birlikte şahsen BOREN’e müracaat etmeleri şarttır. Süresi içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde müracaat etmeyenlerin göreve başlama işlemleri yapılmayacaktır.

a) Öğrenim durumunu gösterir diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya BOREN tarafından onaylı örneği; yabancı yükseköğrenim kurumlarından mezun olanlar için denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından tasdik edilmiş diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya BOREN tarafından onaylı örneği ve noterden tasdikli tercümesinin aslı veya BOREN tarafından onaylı örneği,

b) Adayın sınav başvurusunda beyan ettiği yabancı dil belgesi,

c) Daha önce başka bir yerde çalışmış olanların çalıştıkları kuruluşlardan alacakları hizmet belgesi,

ç) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair belge,

d) Mal bildirim beyannamesi,

e) Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,

f) T.C. kimlik numarası, sabıka kaydına ilişkin, sağlık açısından görevini devamlı yapmasına engel bir durumu olmadığına ve başka kurum veya kuruluşa karşı mecburi hizmetle yükümlü bulunmadığına ilişkin yazılı beyanları ve BOREN tarafından istenilen diğer bilgileri içeren müracaat esnasında doldurulacak başvuru formu.

İlanen duyurulur.